• دیپلم گردشگری - آموزشگاه آپادانا
    0( 0 نقد و بررسی )
    0 دانشجو

    دیپلم گردشگری – آموزشگاه آپادانا دیپلم رسمی کاردانش گردشگری که شامل چهار درس تخصصی میباشد حدوداً شش ماه میباشد.این دیپلم…

    خصوصی